a

Condicions Generals de venda online

Informació General

La titularitat d’aquest Lloc web l’ostenta, SMART RETAIL S.L.

Les presents Condicions Generals de venda online tenen la finalitat de regular la relació contractual entre l’Usuari i el titular del Lloc web www.myrubric.com respecte a la compra de bons de documents per a la signatura electrònica avançada.

A més de llegir les presents Condicions, l’Usuari, abans d’accedir i navegar per la pàgina web, haurà d’haver llegit l’Avís Legal i Condicions d’ús, incloent-se la Política de Cookies, la Política de Privadesa. En utilitzar aquesta web o en sol·licitar l’adquisició d’un bo de documents per a la signatura electrònica avançada a través de la mateixa l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes condicions i per tot l’anteriorment esmentat.

MyRubric es reserva el dret de canviar qualsevol part del seu servei sense previ avís i en qualsevol moment sense responsabilitat cap amunt. Aquest Acord, en la forma esmenada, entrarà en vigor després de l’ús de MyRubric per a tots els usuaris existents immediatament després de la publicació dels termes modificats en el lloc web de MyRubric. L’Usuari és responsable de consultar-cada vegada que accedeixi, navegui o faci ús de la pàgina web, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i / o serveis.

Subjecte als termes i condicions d’aquest Acord, MyRubric li atorga una llicència no exclusiva, intransferible, limitada i revocable per utilitzar el Producte per a les finalitats úniques i exclusives dels seus fins comercials personals o interns. El Producte i la seva estructura, organització, codi font i documentació pertanyen únicament a MyRubric i els seus llicenciadors, i en conseqüència vostè accepta no permetre que tercers subcontinguessin, transfereixin o distribueixin cap part del servei de MyRubric a tercers. No se li permet modificar, adaptar o traduir cap part d’aquest servei, ni actuar de cap manera per derivar codi font del Producte.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les presents Condicions pot posar-se en contacte amb el titular de la pàgina web trucant al nombre de telèfon (+34) 930.001.088, o mitjançant el correu electrònic info@myrubric.com.

Usuari

Ha de ser un usuari registrat per accedir a MyRubric. Els usuaris han de registrar-se utilitzant la seva adreça de correu electrònic, que es converteix automàticament en el seu nom d’usuari. Vostè és responsable de mantenir la seva contrasenya privada i segura, i se li prohibeix compartir el seu nom d’usuari i contrasenya amb altres. Tota activitat que passi sota el seu nom d’usuari és la seva única responsabilitat.

L’Usuari s’obliga a fer un ús responsable i correcte de la pàgina web, estenent aquesta responsabilitat a:

 • Fer ús de pàgina web únicament per realitzar consultes i compres legalment vàlides.
 • No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada pel titular de la mateixa pàgina.
 • Facilitar dades de contacte d’Usuari veraces i lícits com, per exemple, l’adreça de correu electrònic, adreça postal o altres dades, amb la finalitat que el titular del web pugui contactar amb ell en cas que sigui necessari. L’Usuari consent la comunicació, respecte als documents i / o serveis prestats, en marcar la casella corresponent en el formulari de compra i contacte. (Veure la nostra Política de Privacitat).

Vostè és l’únic responsable de la seva conducta i del seu contingut de dades carregat o col·locat en MyRubric. MyRubric no es fa responsable de cap falta d’idoneïtat de qualsevol informació a la qual pugui accedir o veure a través de MyRubric. Vostè accepta indemnitzar, defensar i eximir de responsabilitat a MyRubric i als seus proveïdors de qualsevol pèrdua, cost, responsabilitat i despesa que sorgeixi de o estigui relacionat amb les seves dades, el seu ús del Producte o la seva violació d’aquests termes.

MyRubric és només per al seu ús comercial personal o intern i ha de complir amb totes les polítiques, lleis, regles i regulacions aplicables de MyRubric. A més d’això, cap dret de tercers pot ser violat o infringit mitjançant l’ús de MyRubric. No podeu fer servir MyRubric per a cap propòsit comercial, incloent-hi, però no limitat a vendre, llicenciar, proporcionar serveis o distribuir qualsevol signatura a tercers tret que hagi rebut el consentiment exprés per escrit de MyRubric per endavant.

Qualsevol ús no autoritzat de qualsevol sistema informàtic que se signi es considerarà una violació d’aquests Termes i també pot violar certes lleis nacionals o de la UE. Tals violacions poden sotmetre a l’usuari no autoritzat i als seus agents a sancions civils i penals. MyRubric pot eliminar immediatament qualsevol contingut o dades, o suspendre o cancel·lar comptes si té coneixement de qualsevol ús indegut o acció il·legal associada amb un compte o usuari, sense previ avís.

Durant l’ús de MyRubric se li prohibeix abusar dels drets i la privacitat de qualsevol altre usuari. A més, no se li permet copiar o carregar arxius, executar cap vulnerabilitat o proves d’autenticació. Se li prohibeix estrictament enviar virus, spam o malware, o interrompre el lloc o el flux d’informació de qualsevol manera. No ha d’utilitzar cap material ofensiu o il·legal ni publicar res de naturalesa enganyosa o fraudulenta.

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal suficient per a formalitzar contractes a través d’aquesta pàgina web.

Procés i tràmit de compravenda

En els tràmits de compravenda, l’Usuari haurà de seguir el procediment de compra establert i podrà modificar la quantitat de documents per a la signatura electrònica avançada, les dades personals emplenats i la forma de pagament retrocedint en el procediment de compra de la pàgina web abans de l’acceptació definitiva, mitjançant la confirmació de la compravenda fent clic al botó “Comprar”.

Un cop feta la compra, les factures estaran a disposició de l’Usuari en el seu compte de myrubric.com a l’apartat “Facturació”.

Els bons de documents per a la signatura electrònica avançada disposen d’un any de termini per al seu consum des del moment de la seva adquisició. Un cop transcorregut aquest període ja no estaran disponibles automàticament a l’aplicació.

Aquest Acord entrarà en vigor i romandrà en vigor fins a un any a partir de l’última factura emesa a l’Usuari. Els termes que per la seva naturalesa s’estenen més enllà de la terminació sobreviuran a la rescissió d’aquest Acord. L’incompliment dels termes d’aquest document donarà lloc a la cancel·lació automàtica del compte. Vostè accepta deixar d’utilitzar tots els serveis en finalitzar el compte. MyRubric es reserva el dret de rebutjar o interrompre la participació davant de qualsevol usuari en qualsevol moment a la seva discreció. Transcorregut un any des de l’última factura emesa a l’Usuari, MyRubric permetrà l’accés a les seves dades durant un període de 30 dies després de l’acabament, però reserva i assenyala que no està legalment obligat a fer-ho.

Preu i mètodes de pagament

MyRubric ofereix una opció de compte gratuït. MyRubric es reserva el dret de canviar l’estructura del compte gratuïta o cancel·lar comptes gratuïts en qualsevol moment.

Els preus dels productes i / o serveis oferts a la pàgina web s’indiquen en euros. S’informa l’Usuari que aquests canvis no afectaran les comandes i compres pel que fa als quals el comprador ja hagi rebut una confirmació de la comanda.

El pagament dels productes i / o serveis contractats es podrà realitzar mitjançant la següent manera:

 • Targeta de crèdit o dèbit

Els preus aplicables al servei seran cobrades per myrubric.com de forma automàtica, a través de les dades de la targeta de crèdit o dèbit facilitades per l’Usuari al formulari de Nou compte. myrubric.com no tindrà accés a les dades personals facilitades per l’Usuari per dur a terme la transacció, sent responsables de tractament d’aquests les entitats financeres corresponents.

Els preus cobrats no seran reemborsables. Les tarifes i les despeses de cancel·lació i compensació, així com les seves actualitzacions, estan disponibles en tot moment en el Lloc web i estan subjectes a possibles modificacions. Es recomana a l’Usuari que accedeixi periòdicament al Lloc web per conèixer les tarifes aplicables en cada moment.

Així mateix, totes les promocions i descomptes, així com les seves condicions d’ús, estaran disponibles al Lloc web que es reserva el dret a restringir l’ús i a recuperar l’import de les promocions, invitacions i descomptes a aquells Usuaris que facin un ús inadequat, il·lícit o abusiu d’aquests. Està terminantment prohibit que un Usuari creï diferents comptes en myrubric.com ho comparteixi un mètode de pagament electrònic amb altres usuaris per tal de beneficiar-se indegudament de descomptes i invitacions.

Impostos

Sobre el preu dels bons de documents per a la signatura electrònica avançada s’aplicarà l’IVA vigent en el moment de la compra. L’IVA aplicat al preu final es reflectirà un cop comprat el document jurídic o prestat el servei.

Els subjectes exempts del pagament d’IVA hauran d’indicar en el moment d’emplenar les seves dades personals, en procedir a la realització de la compra.

Les compres que realitzin persones físiques o jurídiques en països extracomunitaris estaran exemptes del pagament de l’IVA.

Devolucions

D’acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovada en virtut de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, myrubric.com presta una especial atenció a la protecció dels drets de consumidors i Usuaris. Per això, és el seu objectiu presentar les condicions de contractació de manera clara i precisa, i posa a disposició de l’Usuari que tingui la condició de Consumidor el mail de contacte i informació info@myrubric.com.

En tot cas, myrubric.com, ha de fer constar que a causa de l’aplicació de l’article 103 (especialment, apartats AyM) de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, no es preveu dret de desistiment en la contractació dels béns i serveis oferts per myrubric.com, excepte en els casos de subscripció o adquisició d’algun pla o pack. En aquest cas, l’Usuari podrà exercir el dret de desistiment dins dels 14 dies naturals, a partir de l’endemà de la seva contractació, si no ha començat a gaudir del servei (a manera d’exemple, el consum d’algun enviament de document).

Condicions de l’exercici de la devolució per a consumidors:

En els supòsits en què l’Usuari tingui dret a la devolució, d’acord amb l’apartat anterior, haurà d’enviar un correu electrònic a info@myrubric.com especificant les següents dades:

 • La seva identificació com a document de devolució.
 • El nom i adreça del destinatari / a.
 • Les dades identificatives de la compra i del contractant.
 • El període durant el qual la persona consumidora pot exercir el dret a la devolució.
 • Les condicions de l’exercici.
 • La quantia i la forma de pagament de les despeses de devolució, si n’hi ha.
 • Les modalitats de restitució del bé o servei rebut.

Es procedirà al reemborsament mitjançant el reintegrament pel mitjà de pagament pel qual es va fer la compra.

Responsabilitats

L’empresa no respondrà per errades tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet, per falta de disponibilitat de la pàgina web per raons de manteniment o altres que impedeixin disposar del servei. L’empresa posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i va enviar dels documents i / o serveis, però s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

En general, l’empresa no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que es trobin fora del control raonable de l’empresa, és a dir, que es deguin a causes de força major.

Queixes i reclamacions

L’Usuari de la Pàgina Web podrà comunicar les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través del correu electrònic info@myrubric.com o correu postal al domicili social ubicat a Bobinadora, 17 08302 Mataró (Barcelona), o trucant a l’( +34) 930.001.088.

A més, es disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a l’empresa en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte esmentades en aquestes Condicions.

Protecció de dades personals

La informació o dades personals que l’usuari faciliti a myrubric.com seran tractades d’acord amb el que estableixen les Polítiques de Privacitat. De la mateixa manera, s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat dels mateixos d’acord amb la legislació aplicable en la matèria. Per a més informació acudeixi a la nostra política de privacitat.

Quan utilitza MyRubric, accepta que MyRubric pot duplicar i emmagatzemar les seves dades, informació, arxius i carpetes d’acord amb les polítiques de MyRubric i aquests Termes. Tota la informació que proporcioni a MyRubric seguirà sent de la seva propietat. Quan introdueix o càrrega qualsevol arxiu o document en MyRubric, independentment de la seva forma o del contingut en ell, vostè atorga a MyRubric una llicència per usar aquest document segons sigui necessari per proporcionar els serveis enumerats en el lloc.

Per tal de proporcionar el servei únicament, és possible que necessitem compartir les seves dades, informació, carpetes i arxius amb tercers i el seu ús d’aquest servei forma el seu consentiment per al mateix. MyRubric pot contenir enllaços a llocs web o recursos de tercers. El seu ús dels materials de tercers es regeix per les seves termes i no aquest acord i la responsabilitat pel seu servei depèn únicament d’ells. Vostè és responsable de mantenir i protegir les seves dades en MyRubric i MyRubric no és responsable de cap corrupció o pèrdua dels seus arxius o informació o de fer una còpia de seguretat d’aquesta informació.

Llei aplicable i jurisdicció

El sistema de compra es sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir entre les parts, seran competents els jutges i tribunals de lloc de residència de l’Usuari

Condicions d’ús addicionals per a empreses

1. Objecte

L’ús de l’aplicació informàtica myrubric.com (en endavant, l’“aplicació”) i del Lloc web www.myrubric.com (en endavant, el “Lloc Web”), sigui amb el seu actual nom o amb qualsevol altra denominació amb la qual pugui figurar en el futur, per part d’Usuaris que contractin el servei en nom d’empreses està subjecte a l’acceptació de les Condicions Generals d’Ús i a les presents Condicions d’Ús Addicionals. Els termes emprats en les presents Condicions d’Ús Addicionals tenen el mateix significat que se’ls atribueix en les condicions generals d’ús, llevat que una altra cosa s’indiqui expressament.

2. Utilització de signes distintius i facturació

myrubric.com no podrà utilitzar de cap manera les marques registrades, logotips, noms comercials, noms de domini a Internet, i qualsevol altre signe distintiu de l’empresa les dades de facturació introdueixi l’Usuari sense autorització prèvia i per escrit d’aquesta.

La dita autorització no serà necessària per a la utilització dels mateixos en materials comercials, propostes i / o presentacions a tercers, així com per a la seva publicació en el lloc web.

A aquest efecte, l’Usuari declara sota la seva sola responsabilitat que disposa de les facultats necessàries per a la cessió d’ús referida en l’apartat anterior quedant myrubric.com exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’una cessió d’ús indeguda per part de l’Usuari.

L’Usuari autoritza a myrubric.com a emetre les factures en format PDF i remetre-les per correu electrònic emprant com a remitent qualsevol adreça del domini myrubric.com i com a destinatari adreça de correu electrònic que l’Usuari s’hagi registrat en el seu compte de myrubric.com

3. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions addicionals d’Ús, així com la relació entre myrubric.com i l’Usuari, es regiran i interpretaran d’acord la llei espanyola. Les parts acorden sotmetre a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals de la ciutat de Mataró (Barcelona) per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb les presents Condicions Generals d’Ús o la relació entre aquestes.